วันศุกร์, 29 สิงหาคม 2557 10:55

กฏกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 24 ก.ย. 2535