วันศุกร์, 28 ธันวาคม 2561 17:29

นายไพชยนต์ เจริญไชยศรี อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศเจตนารมณ์ “เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน”

        ข้าพเจ้า นายไพชยนต์ เจริญไชยศรี อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ขอประกาศเจตนารมณ์ เพื่อให้คำมั่นสัญญาว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทอำนาจหน้าที่รวมทั้งการบริหารราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างวัฒนธรรม ตลอดจนสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ให้แก่บุคลากรในองค์กร สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ของส่วนรวม มากกว่าการคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม

      ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านได้ยืดถือเป็นแนวทางปฏิบัติแสดงเจตจำนงที่มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รวมพลังต่อต้านการทุจริต