วันจันทร์, 13 กรกฎาคม 2563 15:52

นโยบายการบริหารของอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ “ ประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาสู่อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการบริหารราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และหลักธรรมาภิบาล”

 

นโยบายการบริหารของอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์

 

 “ ประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาสู่อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการบริหารราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และหลักธรรมาภิบาล”