วันพฤหัสบดี, 05 เมษายน 2561 15:12

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจ้างออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์เชิงสร้างสรรค์