วันพุธ, 07 พฤศจิกายน 2561 16:13

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ:จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ:จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 อัตรา

>>คลิ๊กดูรายละเอียดด้านล่างคะ<<