วันอังคาร, 22 ตุลาคม 2562 09:19

20 ต.ค62 เวลา 09.40 น. นายสมพล โนดไธสง รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายไพชยนต์ เจริญไชยศรี อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 โดยคณะกรรมการบริหารสมาคมชาวไร่อ้อยบุรีรัมย์

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 09.40 น. นายสมพล โนดไธสง รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายไพชยนต์ เจริญไชยศรี อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 โดยคณะกรรมการบริหารสมาคมชาวไร่อ้อยบุรีรัมย์ ณ หอประชุมสมาคมชาวไร่อ้อยบุรีรัมย์
เลขที่ 262 หมู่ที่ 1 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแถลงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและเพื่อให้สมาชิกได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ตลอดจนรับทราบความเคลื่อนไหวในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย  ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมีนายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประชุม

Last modified on วันอังคาร, 22 ตุลาคม 2562 09:19