Print this page
วันอังคาร, 21 มกราคม 2563 11:17

รองปลัดฯภานุวัฒน์ เปิดการประชุมระดมความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงอุตสาหกรรม

วันนี้ (21 มกราคม 2563) นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกระทรวง เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการของกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2563 – 2565 เพื่อศึกษาขอบเขตความต้องการและความคาดหวังการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ในการทำงานร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม สำหรับนำไปกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนางสาวณิรดา วิสุทธิชาติธาดา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมกว่า 50 คน จาก 29 หน่วยงาน ณ ห้องประชุม อก. 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม