folder คู่มือปฏิบัติงาน

Documents

pdf คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ Popular

By 590 download

Download (pdf, 378 KB)

คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงิน (ฝ่ายการเงิน).pdf

pdf คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง Popular

By 684 download

Download (pdf, 259 KB)

คู่มือการปฏิบัติงาน จัดซื้อจัดจ้าง.pdf

pdf คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการประชาสัมพันธ์ Popular

By 622 download

Download (pdf, 364 KB)

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน.pdf

pdf คู่มือปฏิบัติงาน งานสารบรรณ Popular

By 1083 download

Download (pdf, 1.53 MB)

คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ (กลุ่มอำนวยการฯ)61.pdf