document การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 Popular

By 682 download

Download (ppt, 10 MB)

บรรยาย พรบ (ชั้น 7) (1).ppt