ค่าธรรมเนียมรายปีโรงงาน

ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่มีกำหนดชำระค่าธรรมเนียมในเดือนพฤศจิกายน 2562 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจะเริ่มส่งใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) ให้ทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หลังจากได้รับใบแจ้งฯ สามารถนำไปชำระได้ที่ธนาคารกรุงไทย 3 ช่องทาง ดังนี้ 1. ที่ทำการทุกสาขาทั่วประเทศ 2. ตู้ ATM 3. แอพพลิเคชั่น Next

Industry 4.0 Quick Scan

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอเชิญชวนผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการประเมินระดับพัฒนาการองค์กรตามแนวทางอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0 Quick Scan) ผ่านทาง https://piu.ftpi.or.th/industry-4-0-quick-scan/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

แบบแจ้งข้อมูลรายเดือน (แบบ ร.ง. 8)

แบบแจ้งข้อมูลรายเดือน (แบบ ร.ง. 8) คืออะไร แบบแจ้งข้อมูลรายเดือน (แบบ ร.ง. 8) คือแบบกรอกข้อมูลที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 หรือจำพวกที่ 3 ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ. ศ. 2535 ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ระบุในบัญชีท้ายกฎกระทรวง ต้องแจ้งข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานรายเดือนตามแบบ ร.ง. 8 ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2545 เป็นต้นไป ซึ่งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานของเดือนตุลาคม 2545 (ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2545) จะต้องแจ้งเป็นครั้งแรกภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2545 โดยให้ยื่นแบบโดยตรงต่อสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ทั้งนี้ สศอ. ได้จัดทำเอกสารการแจ้งข้อมูลตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน พ. ศ. 2544 เพื่อแจ้งให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในข่ายทราบและปฏิบัติแล้ว คู่มือการกรอก รง.8 กรอกแบบ รง.8

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/9bf57dbfb7f7de3df0f33e55fb8c9e9b_S.jpg
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2563
11 ธ.ค. 2562
media/k2/items/cache/0071d55e1285b0e5d56a9f25ba58a238_S.jpg
ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย)ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ณ โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า ฉะเชิงเทรา
09 ธ.ค. 2562
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
06 ธ.ค. 2562
  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev