ค่าธรรมเนียมรายปีโรงงาน

ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่มีกำหนดชำระค่าธรรมเนียมในเดือนพฤศจิกายน 2562 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจะเริ่มส่งใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) ให้ทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หลังจากได้รับใบแจ้งฯ สามารถนำไปชำระได้ที่ธนาคารกรุงไทย 3 ช่องทาง ดังนี้ 1. ที่ทำการทุกสาขาทั่วประเทศ 2. ตู้ ATM 3. แอพพลิเคชั่น Next

Industry 4.0 Quick Scan

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอเชิญชวนผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการประเมินระดับพัฒนาการองค์กรตามแนวทางอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0 Quick Scan) ผ่านทาง https://piu.ftpi.or.th/industry-4-0-quick-scan/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

แบบแจ้งข้อมูลรายเดือน (แบบ ร.ง. 8)

แบบแจ้งข้อมูลรายเดือน (แบบ ร.ง. 8) คืออะไร แบบแจ้งข้อมูลรายเดือน (แบบ ร.ง. 8) คือแบบกรอกข้อมูลที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 หรือจำพวกที่ 3 ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ. ศ. 2535 ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ระบุในบัญชีท้ายกฎกระทรวง ต้องแจ้งข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานรายเดือนตามแบบ ร.ง. 8 ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2545 เป็นต้นไป ซึ่งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานของเดือนตุลาคม 2545 (ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2545) จะต้องแจ้งเป็นครั้งแรกภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2545 โดยให้ยื่นแบบโดยตรงต่อสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ทั้งนี้ สศอ. ได้จัดทำเอกสารการแจ้งข้อมูลตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน พ. ศ. 2544 เพื่อแจ้งให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในข่ายทราบและปฏิบัติแล้ว คู่มือการกรอก รง.8 กรอกแบบ รง.8

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/b8ff8aa023e1125fd96d43148bf191c6_S.jpg
โครงการ “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน” ณ วัดอินทาราม(วัดทด) อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
22 ม.ค. 2563
media/k2/items/cache/9b8aada9f0659ea3d5dd1b83e99fac03_S.jpg
โครงการ “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน” ณ วัดสามกอ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
22 ม.ค. 2563
media/k2/items/cache/47fbd44acdf777e9e5cec78cbf973858_S.jpg
โครงการ “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน” ณ วัดศรีมงคล อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
22 ม.ค. 2563
  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev