วันอังคาร, 25 กันยายน 2561 16:24

ราคากลาง จ้างเหมาบุคคลธรรมดาสนับสนุนดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน : งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 คน