วันอังคาร, 25 กันยายน 2561 16:29

ราคากลาง จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่มนโยบายและแผนงาน ภายใต้งบดำเนินงาน กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานในส่วนภูมิภาค งานด้านรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 คน