วันอังคาร, 25 กันยายน 2561 16:33

ราคากลาง จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม กลุ่มนโยบายและแผนงาน จำนวน 2 คน