วันอังคาร, 25 กันยายน 2561 16:37

ราคากลาง จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน ภายใต้กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมในภูมิภาค ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 คน