folder รายงานผลการปฏิบัติงาน

Documents

pdf (EB10) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน

By 51 download

Download (pdf, 187 KB)

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปี ปีงปม2563 รอบ 6 เดือน.pdf

pdf (EB9) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

By 53 download

Download (pdf, 202 KB)

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ปี 2562.pdf