folder รายงานอื่นๆ

Documents

pdf (EB14) รายงานสรุปผลภาพรวมเรื่องร้องเรียนของ สอจ.ชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน

By 82 download

Download (pdf, 841 KB)

รายงานสรุปผลภาพรวมเรื่องร้องเรียน ปี 63 รอบ 6 เดือน.pdf

pdf (EB17) รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางป้องกันหรือลดความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1

By 72 download

Download (pdf, 265 KB)

รายงานสรุปผลการดำเนินงานฯ ไตรมาสที่ 1.pdf

pdf (EB17) รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางป้องกันหรือลดความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2

By 78 download

Download (pdf, 903 KB)

รายงานสรุปผลการดำเนินงานฯ ไตรมาสที่ 2.pdf

pdf (EB17) รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางป้องกันหรือลดความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3

By 25 download

Download (pdf, 6.39 MB)

รายงานสรุปการดำเนินโครงการฯ ไตรมาสที่ 3.pdf

pdf (EB20) รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สอจ.ชัยนาท

By 65 download

Download (pdf, 416 KB)

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 63.pdf

pdf (EB4) รายงานการวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

By 70 download

Download (pdf, 122 KB)

เอกสารการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562.pdf