folder มาตรการ

Documents

pdf (EB15) คณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

By 59 download

Download (pdf, 537 KB)

20200318102344100.pdf

pdf (EB16) แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

By 65 download

Download (pdf, 1.72 MB)

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563 ชัยนาท.pdf

pdf (EB18) คำสั่งกำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน

By 59 download

Download (pdf, 547 KB)

มาตรการป้องกันการรับสินบน.pdf

pdf (EB25) คำสั่งกำหนดแนวทางปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานของ สอจ.ชัยนาท

By 66 download

Download (pdf, 1.64 MB)

คำสั่งและคู่มือการปฏิบัติงานของ สอจ.ชัยนาท.pdf

pdf (EB5) คำสั่งมาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

By 18 download