folder การจัดการเรื่องร้องเรียน

Documents

pdf (EB13) คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของ สอจ.ชัยนาท

By 76 download

Download (pdf, 220 KB)

คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ฯ.pdf

pdf สรุปผลรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

By 24 download

Download (pdf, 600 KB)

สรุปร้องเรียน ไตรมาสที่ 1.pdf

pdf สรุปผลรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

By 29 download

Download (pdf, 453 KB)

สรุปร้องเรียน ไตรมาสที่ 2.pdf

pdf สรุปผลรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

By 21 download

Download (pdf, 469 KB)

สรุปร้องเรียน ไตรมาสที่ 3.pdf