ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท ประจำปี พ.ศ.2560 - 2564

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2563

                              ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และผลิตภัณพ์ชุมชน

                                   เป้าประสงค์  :    1. อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ได้รับการพัฒนาให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน  

                                                          2. ผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน 

 

                             ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  ส่งเสริมและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมให้ประกอบกิจการตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน

                                  เป้าประสงค์  :    1. ผู้ประกอบการมีระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และได้รับการยอมรับจากชุมชน

                                                         2. สร้างกระบวนการ การมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ