ยุทธศาสตร์

               ยุทธศาสตร์ สอจ.ชัยนาท

                                   1.  เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์ชุมชน

                                   2.  ส่งเสริมและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมให้ประกอบกิจการตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน