วิสัยทัศน์

“อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์ชุมชนมีมาตรฐาน นำระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสู่โรงงาน”