ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

ผู้ตรวจฯ อนงค์ เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของ สปอ.

18 มิ.ย 2562

วันนี้ (18 มิถุนายน 2562) เวลา 09.30 น. นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมหารือและพิจารณาแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัด สปอ. ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมี  ผู้อำนวยการกองต่างๆ ในสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หัวหน้ากลุ่มประสิทธิภาพองค์กร 1-6 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อก.1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  #กระทรวงอุตสาหกรรม # prindustry   ติดตามข้อมูลข่าวสารกระทรวงอุตสาหกรรม https://www.facebook.com/103255389810075/posts/1481379565330977?s=1176948775&sfns=mo  

อ่านต่อ...


รองปลัด สุรพล นำทีมวิศวกรไฟฟ้า ตรวจระบบไฟฟ้าวัดเทพมณเฑียร ตามโครงการ “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน”

17 มิ.ย 2562

วันนี้ (17 มิถุนายน 2562) เวลา 16.00 น. นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสากระทรวงอุตสาหกรรม นำทีมวิศวกรไฟฟ้าจากมูลนิธิช่างไทยใจอาสา และทีมวิศวกรไฟฟ้าจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตรวจระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกัน อันตรายจากการใช้กระแสไฟฟ้า เพื่อเป็นการลดอัตราความเสี่ยงการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร และอัคคีภัย ภายในวัดเทพมณเฑียร ( วัดฮินดู) แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานครฯ ตามโครงการ “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 #กระทรวงอุตสาหกรรม #จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน #จิตอาสากระทรวงอุตสาหกรรม ติดตามข่าวสารกระทรวงอุตสาหกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/103255389810075/posts/1480741665394767?s=100002455806216&sfns=xmo  

อ่านต่อ...


รองปลัด สุรพล นำทีมวิศวกรไฟฟ้า ตรวจระบบไฟฟ้าวัดคุรุดวาราศรีคุรุสิงห์สภา (วัดซิกข์) ตามโครงการ “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน”

17 มิ.ย 2562

   วันนี้ (17 มิถุนายน 2562) นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นำทีมวิศวกรไฟฟ้าจากมูลนิธิช่างไทยใจอาสา และทีมวิศวกรไฟฟ้าจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตรวจระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกัน อันตรายจากการใช้กระแสไฟฟ้า ภายในวัดคุรุดวาราศรีคุรุสิงห์สภา (วัดซิกข์) แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานครฯ ตามโครงการ “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 #กระทรวงอุตสาหกรรม #จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน #จิตอาสากระทรวงอุตสาหกรรม ติดตามข่าวสารกระทรวงอุตสาหกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/103255389810075/posts/1480714155397518?s=100002455806216&sfns=xmo  

อ่านต่อ...


การประชุมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Center) ระดับจังหวัด

17 มิ.ย 2562

วันนี้ (17 มิถุนายน 2562) นายจุลพงษ์ ทวีศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Center) ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อบริหารจัดการงบประมาณและโครงการต่างๆ พร้อมกำหนดแผนบูรณาการการพัฒนา เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม โดยมีนางอนงค์  ไพจิตรประภาภรณ์  นายเอกภัทร  วังสุวรรณ  นายประกอบ  วิวิธจินดา และนายภานุวัฒน์  ตริยางกูรศรี  ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 กระทรวงอุตสาหกรรม #กระทรวงอุตสาหกรรม #เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ติดตามข่าวสารกระทรวงอุตสาหกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/103255389810075/posts/1480704275398506?s=100002455806216&sfns=xmo  

อ่านต่อ...


ก.อุตฯ จัดโครงการ “จิตอาสาคลองสวยน้ำใส ชุมชนร่วมใจใช้ถังดักไขมัน” เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

17 มิ.ย 2562

กรุงเทพฯ 17 มิ.ย.62 - กระทรวงอุตสาหกรรม จัดโครงการ “จิตอาสาคลองสวยน้ำใส ชุมชนร่วมใจใช้ถังดักไขมัน” เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 67  พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสากระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระราโชบายในการอนุรักษ์คูคลอง และแหล่งน้ำสาธารณะต่างๆ ซึ่งเป็นพระราโชบายดังกล่าว รัฐบาลได้น้อมนำลงสู่การปฏิบัติและในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ศูนย์อำนวยการจิตอาสากระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับมอบนโยบายจากศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริฯ (ศอญ.) เห็นชอบให้ดำเนินการหาแนวทางป้องกันปัญหาน้ำเน่าเสียในคูคลอง แม่น้ำ และแหล่งน้ำสาธารณะ ณ จุดที่เกิดเหตุ เช่น การใช้น้ำภายในครัวเรือน โดยเฉพาะน้ำเสียที่เป็นปัญหาจากการประกอบอาหารหรือชำระล้างภาชนะใส่อาหารซึ่งมีไขมันปนเปื้อน โดยมีแนวคิดให้ทำถังดักไขมันจากประชาชนและจิตอาสาไปมอบให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลอง อันจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมในการป้องกันปัญหาน้ำเน่าเสียออกมาเป็นภาพรวมของประเทศต่อไป “วัตถุประสงค์หลักๆ ของโครงการ ก็คือ เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนริมคลองสาธารณะมีการบำบัดน้ำทิ้งในครัวเรือนก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ รวมทั้งสร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการอนุรักษ์คูคลอง แม่น้ำ และแหล่งน้ำสาธารณะ และรักษาสิ่งแวดล้อมในลำคลองสาธารณะในพื้นที่ โดยการดำเนินการรับสมัครจิตอาสาที่มีความเชี่ยวชาญด้านช่างจากสถาบันการศึกษา สถานประกอบโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งบุคลากรภาครัฐ และประชาชนในพื้นที่ มาร่วมกันออกแบบและจัดทำถังดักไขมันอย่างง่าย และมีประสิทธิภาพ จำนวน 2,500 ชุด โดยร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดการอบรมและประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนในชุมชนริมคลองสาธารณะให้มีความรู้ ความเข้าใจในการรักษาสิ่งแวดล้อมในลำคลองสาธารณะ และสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแจกจ่ายถังดักไขมันต้นแบบและจัดอบรมการประกอบถังดักไขมันพร้อมแจกอุปกรณ์การจัดทำถังดักไขมันอย่างง่ายให้กับทุกครัวเรือนด้วย” นายสุรพล กล่าว  รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสากระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวอีกว่า สำหรับพื้นที่ดำเนินการจะเป็นชุมชนริมคลองเปรมประชากร จำนวน 2,500 ครัวเรือน และชุมชนริมคลองที่สำคัญอื่น ๆ ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 – กรกฎาคม 2563  โดยตั้งเป้าลำคลองสาธารณะที่สำคัญของประเทศมีคุณภาพน้ำที่ดีขึ้น สามารถลดปัญหาน้ำเน่าเสีย ในลำคลองจากการปล่อยน้ำทิ้งที่ไม่ผ่านการบำบัดของชุมชนริมคลองสาธารณะ และประชาชนในพื้นที่เกิดความรัก ความสามัคคี มีจิตสำนึกในการร่วมมือ ร่วมใจกันปกป้อง ดูแล และรักษาสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นไว้เป็นมรดกของลูกหลานสืบต่อไปอย่างยั่งยืน  

อ่านต่อ...


ก.อุตฯ ผนึก สตช. กรมศุลฯ จับมือปิดโรงงานรีไซเคิลสายไฟที่อยุธยา หลังพบสำแดงเท็จเข้ามาจากต่างประเทศ

15 มิ.ย 2562

วันนี้ (15 มิถุนายน 2562) เวลา 10.00 น. นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย พล.ต.อ. วิระชัย ทรงเมตตา รองบัญชาการตำรวจแห่งชาติ  นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร นำเจ้าหน้าที่ฯ ของ 3 หน่วยงาน และคณะ นายประเสริฐ โฆษิตพิรุณ อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้สนธิกำลังเข้าตรวจค้น บริษัท สยาม บานเล็ก สแคร็ปไอเอิน จำกัด อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา  หลังกรมศุลกากรพบการนำเข้าเศษสายไฟฟ้าที่ใช้แล้วจากต่างประเทศ โดยได้สำแดงเป็นสินค้าอื่นและพบว่าโรงงานดังกล่าวประกอบกิจการรีไซเคิลสายไฟ (ประเภท 106) โดยไม่ได้รับอนุญาตและขาดต่ออายุใบอนุญาตประเภท 105 ในการคัดแยกเศษสายไฟนำออกจากโรงงานฯ ซึ่งกรมศุลกากรได้ยึดอายัดไว้เป็นของกลาง และกระทรวงอุตสาหกรรมได้สั่งปิดโรงงานดังกล่าว ตามมาตรา 39 แห่ง พ.ร.บ.โรงงานฯ พ.ศ.2535 และได้ดำเนินคดี ระวางความผิด จำคุก 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการขจัดขยะมลพิษ เศษอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยตามนโยบายรัฐบาล #กระทรวงอุตสาหกรรม #รองปลัดสุรพล #ตรวจโรงอุตสาหกรรม #อุตสาหกรรมจังหวัดอยุธยา ติดตามข่าวสารกระทรวงอุตสาหกรรม https://www.facebook.com/103255389810075/posts/1479052458897021?s=100002455806216&sfns=xmo

อ่านต่อ...


รองปลัดอภิจิณฯ ร่วมงาน Toyotsu Japan Festival 2019 เทศกาลสินค้าและอาหารจากประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 4

15 มิ.ย 2562

กรุงเทพฯ : วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นายอภิจิณ  โชติกเสถียร  รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นตัวแทนภาครัฐของประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัทโตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้จัดงาน Toyotsu Japan Festival 2019 เทศกาลสินค้าและอาหารจากประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 4 ซึ่งการจัดงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ที่มีมายาวนานกว่า 131 ปี ส่งเสริมสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยและส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น โดยมีนายคิโยโยชิ โอบะ (Mr.Kiyoyoshi Oba) ประธานคณะกรรมการ บริษัทโตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวต้อนรับ  ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยภายในงานมีการแสดงนวัตกรรมยานยนต์ของบริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด และสินค้านวัตกรรมต่าง ๆ อาทิ เบาะ Afluffy ที่นั่งเพื่อการผ่อนคลาย Colocolo ลูกกลิ้งทำความสะอาดดักเก็บฝุ่นผง ฯลฯ  #กระทรวงอุตสาหกรรม #ToyotsuJapanFestival2019

อ่านต่อ...


รองปลัด สุรพล เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมเป็นอุตสาหกรรมจังหวัด รุ่นที่ 6

15 มิ.ย 2562

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมเป็นอุตสาหกรรมจังหวัด รุ่นที่ 6 ของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมีผู้เข้าและผ่านการอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน 25 คน โดยมีนางสาวสิริรัตน์ ไกรวณิช  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธี  ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ #กระทรวงอุตสาหกรรม #หลักสูตรเตรียมความพร้อมเป็นอุตสาหกรรม

อ่านต่อ...


รองปลัด นิสากร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามภารกิจด้านส่งเสริมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ ครั้งที่ 3/2562 

15 มิ.ย 2562

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามภารกิจด้านส่งเสริมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ ครั้งที่ 3/2562 โดยมีนายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผู้แทนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม อก. 2 ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

อ่านต่อ...


สมอ.ยกระดับการรับรองผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวทางมาตรฐานสากล ISO 17065

15 มิ.ย 2562

วันที่ 13 มิ.ย. 62 นางสาวนิสากร  จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง “การประเมินความสามารถของหน่วยรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)ระดับจังหวัด เพื่อรับรอง มผช. อย่างมีประสิทธิผล” เพื่อยกระดับการรับรองผลิตภัณฑ์ชุมชน  ด้วยการพัฒนาหน่วยรับรอง (Certification Body หรือ CB) ผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัดทั่วประเทศ  โดยการนำมาตรฐาน ISO/IEC 17065 ซึ่งเป็นมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ เป็นแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ในโอกาสนี้ นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. กล่าวมอบนโยบายการดำเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 190 คน เข้าร่วมสัมมนา โดยในการสัมมนาดังกล่าว ประกอบด้วยการบรรยาย  เรื่อง “ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ ตาม ISO/IEC 17065” โดย นายประสงค์ ประยงค์เพชร ผู้อำนวยการกองบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  การบรรยาย เรื่อง มาตรฐาน ISO 37001 ระบบการจัดการการต่อต้านการติดสินบน”  โดยนายวีระศักดิ์ เพ้งหล้ง นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ Miss Nisakorn Juengjaroentham, Deputy permanent Secretary of Ministry of Industry, presided over the seminar of Evaluation Capability of Certification Bodies for Thai Community Products Standards in Provincial Level to certify Thai Community Products Effectively" to upgrade Thai Community Products  all over Thailand with ISO/IEC 17065 to build trust in the local products.   On this occasion, Mr. Wanchai Panomchai, Secretary General of TISI, stated the policy of Thai Community Products Standard, and the topics of seminar are "Regulations for Certification Bodies for Thai Community Products Standards" and  "ISO 37001  Anti-bribery management"

อ่านต่อ...


Page 1 of 271