วันศุกร์, 01 ธันวาคม 2560 15:04

ราคากลาง OPOAI ปีงบประมาณ 2561

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา