folder คู่มือประชาชน

folder ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม
folder ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
folder ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม

Documents

document 1 การขอขยายระยะเวลาในการเก็บกักสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สก 1) (170 download) Popular
document 10 การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อเก็บรักษา (160 download) Popular
document 11 การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อขาย (146 download) Popular
document 12 การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร (177 download) Popular
document 13 การแจ้งกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงาน (195 download) Popular
document 14 การแจ้งทดลองเดินเครื่องจักรก่อนการเริ่มประกอบกิจการโรงงาน (157 download) Popular
document 16 การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 (382 download) Popular
document 17 การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3 (2997 download) Popular
document 18 การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี (133 download) Popular
document 19 การแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงาน (475 download) Popular