folder คู่มือประชาชน

folder ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม
folder ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
folder ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม

Documents

document 1 การขอขยายระยะเวลาในการเก็บกักสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สก 1) (190 download) Popular
document 10 การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อเก็บรักษา (183 download) Popular
document 11 การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อขาย (164 download) Popular
document 12 การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร (194 download) Popular
document 13 การแจ้งกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงาน (217 download) Popular
document 14 การแจ้งทดลองเดินเครื่องจักรก่อนการเริ่มประกอบกิจการโรงงาน (179 download) Popular
document 16 การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 (408 download) Popular
document 17 การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3 (3053 download) Popular
document 18 การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี (157 download) Popular
document 19 การแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงาน (563 download) Popular