folder คู่มือประชาชน

folder ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม
folder ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
folder ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม

Documents

document 2 การขอแผ่นป้ายทะเบียนเครื่องจักร (35 download)
document 20 การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี (26 download)
document 21 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ร ง 4 (104 download) Popular
document 22 การแบ่งแยกรายการเครื่องจักรซึ่งได้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ไว้แล้ว (35 download)
document 23 การเปลี่ยนแปลงชื่อโรงงานหรือชื่อผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (34 download)
document 24 การย้ายเครื่องจักรภายนอกบริเวณสถานที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรม (105 download) Popular
document 25 การย้ายเครื่องจักรภายในบริเวณสถานที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรม (81 download)
document 26 การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (44 download)
document 27 การโอนการประกอบกิจการโรงงาน (57 download)
document 28 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม (30 download)