folder คู่มือประชาชน

folder ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม
folder ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
folder ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม

Documents

document 6 การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(ร ง 4) ขยายโรงงาน (52 download)
document 60 การขอใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง แบบแร่ 23 (54 download)
document 61 การขออนุญาตเปิดการแต่งแร่ (43 download)
document 62 การขออนุญาตเปิดการทำเหมือง (64 download)
document 63 การขออนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง แบบแร่ 23 กรณีพิเศษ (45 download)
document 64 การขออาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ แบบแร่ 2 (62 download)
document 65 การขออาชญาบัตรพิเศษ แบบแร่ 3 (42 download)
document 66 การขออาชญาบัตรสำรวจแร่ แบบแร่ 1 (39 download)
document 67 การขอโอนประทานบัตรกรณีผู้ถือประทานบัตรถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ (39 download)
document 68 การขอโอนประทานบัตรโดยการตกทอด (47 download)