folder คู่มือประชาชน

folder ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม
folder ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
folder ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม

Documents

document 69 การขอโอนประทานบัตรโดยเสน่หา (45 download)
document 7 การขออนุญาตนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน สก 2 (38 download)
document 70 การขอโอนประทานบัตรทำเหมืองแร่ (44 download)
document 71 การออกใบอนุญาตนำแร่เข้าในราชอาณาจักร แบบแร่ 27 (50 download)
document 72 การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีจังหวัดพิจารณารับรองได้เอง ส่วนภูมิภาค (3 download)
document 8 การขออนุญาตเปิดประกอบกิจการหลังการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน (99 download)
document 9 การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อการขนส่ง (121 download) Popular
pdf คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ สอจ (37 download)