สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

ติดต่อสำนักงาน

เลขที่ 200 ถนนท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร 0-3931-2135 แฟ็กซ์ 0-3932-2125

125