folder รายงานผลการปฏิบัติงาน

Documents

pdf ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2562

By 41 download

Download (pdf, 6.24 MB)

ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf

pdf รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนแรก

By 46 download

Download (pdf, 549 KB)

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน.pdf

pdf รายงานผลการดำเนินโครงการ ขับเคลื่อน "องค์กรคุณธรรม ด้านสุจริต"

By 20 download

Download (pdf, 4.62 MB)

รายงานผลการดำเนินโครงการ ขับเคลื่อนองค์ก.pdf