folder รายงานอื่นๆ

Documents

pdf ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ก.พ. 63

By 58 download

Download (pdf, 105 KB)

ก.พ. 63.pdf

pdf ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ต.ค. 62

By 42 download

Download (pdf, 104 KB)

ต.ค. 62.pdf

pdf ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ธ.ค. 62

By 40 download

Download (pdf, 104 KB)

ธ.ค. 62.pdf

pdf ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ พ.ย. 62

By 36 download

Download (pdf, 105 KB)

พ.ย. 62.pdf

pdf ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ม.ค. 63

By 43 download

Download (pdf, 104 KB)

ม.ค. 63.pdf

pdf ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ มี.ค. 63

By 44 download

Download (pdf, 104 KB)

มี.ค. 63.pdf

pdf ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เม.ย. 63

By 43 download

Download (pdf, 104 KB)

เม.ย. 63.pdf

pdf รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี

By 56 download

Download (pdf, 1.16 MB)

EB.20 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผ.pdf

pdf รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

By 41 download

Download (pdf, 1.38 MB)

EB.4 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างข.pdf

pdf รายงานผลการติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ ไตรมาส 1-2563

By 39 download

Download (pdf, 344 KB)

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ ไตรมาส 1-2563.pdf

pdf รายงานผลการติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ ไตรมาส 2-2563

By 41 download

Download (pdf, 348 KB)

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ ไตรมาส 2-2563.pdf

pdf รายงานผลการติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ ไตรมาส 3-2563

By 29 download

Download (pdf, 124 KB)

สรุปลงเว็บไซต์ไตรมาส 3 - 63.pdf

pdf รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

By 42 download

Download (pdf, 65 KB)

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf

pdf รายงานสรุปผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

By 36 download

Download (pdf, 3.19 MB)

EB.17 รายงานสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้อง.pdf