folder การส่งเสริมจริยธรรม

Documents

pdf ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ

By 48 download

Download (pdf, 1.20 MB)

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ.pdf

pdf คู่มือจรรยาราชการ

By 50 download

Download (pdf, 4.93 MB)

คู่มือจรรยาราชการ.pdf

pdf ประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี

By 63 download

Download (pdf, 2.03 MB)

EB.23 ประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรส่งเสริมคุ.pdf

pdf ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

By 73 download

Download (pdf, 137 KB)

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.pdf

pdf พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

By 64 download

Download (pdf, 217 KB)

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562.pdf

pdf รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By 52 download

Download (pdf, 8.14 MB)

EB.24 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติรา.pdf

pdf รายงานผลการดำเนินโครงการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม เพื่อเสริมสรา้งวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี

By 67 download

Download (pdf, 4.62 MB)

EB.19 รายงานผลการดำเนินโครงการ ขับเคลื่อนองค์.pdf

pdf รายงานสรุปผลการประชุมให้ความรู้ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

By 67 download

Download (pdf, 4.47 MB)

รายงานสรุปผลการประชุมให้ความรู้ภายในหน่.pdf