folder คู่มือ

Documents

pdf คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี

By 53 download

Download (pdf, 1.16 MB)

EB.20 คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สอจ.จบ.pdf

pdf คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน สอจ.จันทบุรี

By 83 download

Download (pdf, 421 KB)

คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน สอจ.จันทบุรี.pdf

pdf คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน สอจ.จันทบุรี

By 84 download

Download (pdf, 1.87 MB)

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ สอจ.จันทบุรี.pdf

pdf รายงานสรุปผลภาพรวมเรื่องร้องเรียนของ สอจ.จันทบุรี

By 56 download

Download (pdf, 1014 KB)

รายงานสรุปผลภาพรวมเรื่องร้องเรียนของ สอจ.จันทบุรี.pdf

pdf แผนผังการจัดการเรื่องร้องเรียน สอจ.จันทบุรี

By 50 download

Download (pdf, 431 KB)

แผนผังการจัดการเรื่องร้องเรียน สอจ.จันทบุรี.pdf