วิสัยทัศน์

"เป็นองค์กรสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เข้มแข็ง

    และมีคุณภาพอย่างยั่งยืนพร้อมกับบริการที่รวดเร็ว"