โครงสร้างองค์กร

กลุ่มนโยบายและแผนงาน

มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ เสนอแนะ และประสานการจัดทำแผนพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมในระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง กรม และจังหวัด

 2. ประสานและจัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติงาน และคำของบประมาณ ในความรับผิดชอบของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด รวมทั้งติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

3. ประสานการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยอ้อยและน้ำตาลทราย

4. บริหารงานทั่วไป ประชาสัมพันธ์ และข้อมูลสารสนเทศ

5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นในความรับผิดชอบของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย

มีภารกิจ ดังนี้

1. งานนโยบายและแผน

2. งานตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล

3. งานอำนวยการและบริหารงานทั่วไป 

4. งานบริหารการเงินและงบประมาณ 

5. งานบริการด้านข้อมูลอุตสาหกรรม 

6. งานประสานงานราชการ 

7. งานธุรการ 

 

8. งานพัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ

 

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. กำกับ ควบคุม ดูแล และดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการเพื่อการลงทุน กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ

2. ส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโรงงาน

3. จัดทำข้อมูลและสารสนเทศด้านโรงงานอุตสาหกรรม

4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นในความรับผิดชอบของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย

ภารกิจ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม 

รับผิดชอบงานกำกับควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน การจดทะเบียน เครื่องจักร วัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง งานการส่งเสริมป้องกัน ปัญหาสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในโรงงาน รวมทั้งการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยในโรงงาน รวมทั้งการส่งเสริมและการตรวจสอบการใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม

มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1.ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และอุตสาหกรรมชุมชน

2.ส่งเสริมการใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

3.ประสานการส่งเสริมการลงทุน

4.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นในความรับผิดชอบของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. กำกับ ควบคุม ดูแล และดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยแร่ กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมแร่ดีบุก กฎหมายว่าด้วยโรงงานเฉพาะในส่วนโรงงานโม่ บด หรือย่อยหิน การทำเกลือสินเธาว์ การสูบน้ำเกลือจากใต้ดิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ

2. ส่งเสริม และพัฒนาการทำเหมืองแร่ แต่งแร่ และการประกอบโลหะกรรม

3. ส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำเหมืองแร่ แต่งแร่ และการประกอบโลหะกรรม

4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นในความรับผิดชอบของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย

ภารกิจ ของกลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

1. เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการกำหนดนโยบายพัฒนาทรัพยากรแร่

2. จัดทำและประสานแผนงานของกรมให้เป็นไปตามนโยบายและแผนแม่บทของกระทรวง กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานของหน่วยงาน สังกัดและดำเนินการเกี่ยวกับงานสถิติและประมวลผล

3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาทรัพยากรแร่รวมทั้งสนับสนุนและให้บริการทางวิชาการ

 

4. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐาน มีภารกิจในการแสวงหาวัตถุดิบให้กับภาคอุตสาหกรรม และจากกระบวนการผลิตวัตถุดิบบางประเภท ทำให้เกิดผลพลอยได้ที่สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมพื้นฐานและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ต่อเนื่อง