การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการจิตอาสากระทรวงอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2564

21 ต.ค 2563

วันนี้ (21 ตุลาคม 2563) นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการจิตอาสากระทรวงอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินโครงการจิตอาสาของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  แผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของพื้นที่คลองแสนแสบ คลองผดุงกรุงเกษม คลองเปรมประชากร คลองลัดหลวง และแม่น้ำท่าจีน โครงการจิตอาสารักษ์แม่น้ำประจำคณะกรรมการส่งเสริมการดำเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร กลุ่มที่ 1-6  และโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกรม รัฐวิสาหกิจ และสถาบันเครือข่ายในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

 

นอกจากนี้ที่ประชุมได้หารือแนวทางการดำเนินโครงการจิตอาสาของกระทรวงอุตสาหกรรมในปี 2564 การบูรณาการทำงานของหน่วยงานในสังกัดและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง  โดยมี นายสมพล โนดไธสง นายบรรจง สุกรีฑา นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อก.1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม