วันพฤหัสบดี, 15 ตุลาคม 2563 17:39

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนักวิชาการอุตสาหกรรม เข้าร่วมสัมมนาการชี้แจงผลการติดตามและประเมินผล และนำเสนอผลสำรวจ (success case)

วันที่ 15 ตุลาคม 2563

นางสาวพิชชาพร จันทโรบล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และ นายฤทธิชัย อยู่สุข นักวิชาการอุตสาหกรรม เข้าร่วมสัมมนาการชี้แจงผลการติดตามและประเมินผล

และนำเสนอผลสำรวจ (success case) ณ ห้องประชุม infinity ชั้น G โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ รางน้ำ กรุงเทพมหานคร