วันศุกร์, 17 กรกฎาคม 2563 11:00

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี