วันจันทร์, 27 เมษายน 2563 14:32

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน