วันศุกร์, 05 ตุลาคม 2561 17:00

ข้อกำหนดการจ้าง (Terms of Reference : TOR) การจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถ