วันศุกร์, 14 ธันวาคม 2561 15:18

ข้อกำหนดการจ้าง (Terms of Reference : TOR) การจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูป