วันจันทร์, 25 มีนาคม 2562 14:31

ข้อกำหนดการจ้าง (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาบริการออกแบบและจัดทำฉลากหรือบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2