วันจันทร์, 25 มีนาคม 2562 14:41

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลไม้ภาคตะวันออก