วันอังคาร, 02 เมษายน 2562 10:56

ข้อกำหนดการจ้าง (Terms of Reference : TOR) เพื่อดำเนินกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2