วันศุกร์, 01 พฤศจิกายน 2562 16:00

ข้อกำหนดการจ้าง (Terms of Reference : TOR) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563