วันศุกร์, 01 พฤศจิกายน 2562 16:07

ข้อกำหนดการจ้าง (Terms of Reference : TOR) การจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563