วันศุกร์, 01 พฤศจิกายน 2562 16:16

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนภายใต้กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563