วันศุกร์, 01 พฤศจิกายน 2562 16:19

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้าง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563