วันศุกร์, 01 พฤศจิกายน 2562 16:25

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้าง พนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563