วันพฤหัสบดี, 12 มีนาคม 2563 16:53

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ จำนวน 3 หลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563