วันพุธ, 30 กรกฎาคม 2557 16:06

โครงการถ่ายโอนภารกิจการกำกับดูแลโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี ได้จัดโครงการถ่ายโอนภารกิจการกำกับดูแลโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารของเทศบาลเมืองและเทศบาลตำบล จังหวัดจันทบุรี ในระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2557 โดยมีกิจกรรม ดังนี้

วันที่ 24 กรกฎาคม 2557

$1-           การบรรยายความเป็นมาและภาระหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการกำกับดูแลโรงงาน และความรู้เรื่องกฎหมายตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535

$1-           บรรยายให้ความรู้เรื่องมลพิษทางน้ำ ทางอากาศ กาของเสียและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารที่ได้รับการถ่ายโอนของเทศบาล ได้รับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติภารกิจการกำกับดูแลโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2557

$1-           ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ไมเนอร์ แดรี่ จำกัด อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

$1-           ศึกษาดูงาน ณ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

$1-           ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งสรุปผลการศึกษาดูงาน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นเตือนให้มีความตระหนักในการปฏิบัติภารกิจได้อย่างถูกต้องและมีความต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารของเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพต่อไป